ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវការសមាជិក?

ក្រុមហ៊ុន Herbalife មិនលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមហាងឡើយ ដោយសារអតិថិជនម្នាក់របស់យើង​អាចទទួល​បានអត្ថប្រយោជន៍ពីការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រចាំជាមួយសមាជិកឯករាជ្យរបស់ ក្រុមហ៊ុន Herbalife។ នៅពេលអ្នកក្លាយជាអតិថិជនម្នាក់ អ្នកនឹងទទួលបានការណែនាំតាមរយៈតម្រូវការ​ផលិតផល​នីមួយៗ​របស់អ្នក។

មនុស្សគ្រប់គ្នាមានភាពខុសគ្នា ហើយយើងដឹ​ងថាអ្នកនឹងទទួលបានច្រើនបំផុតពីក្រុមហ៊ុន Herbalife ប្រសិនបើអ្នក​បង្កើតកម្មវិធីធ្វើការបញ្ជាទិញ។ តាមរយៈការពិភាក្សាអំពីតម្រូវ របស់អ្នកជាមួយអ្នកជំនាញ យើង​មាន​អារម្មណ៍ទុកចិត្តថាអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសល្អបំផុតចំពោះគោលដៅសុខភាព និងសុខុមាល ភាព​របស់អ្នក

 
 

 km-KH | 2019-07-20 13:50:22 | NAMP2HLASPX01