រូបមន្តការធ្វើអាហារក្រឡុក

1 Glass of Shake with Matcha Powder

ធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោងជាមួយនឹងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មរបស់ matcha ធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អបំផុតជាមួយនឹងអាហារសុខភាពហ្វមមូឡាវាន់ Healthy Metabolic Shake