ធ្វើជាថៅកែរបស់ខ្ឡួនឯង

ជ្រើសរើសរបៀបដែលអ្នកចង់ធ្វើការ

ការងារដែលអាចបត់បែន គឺមានអត្ថន័យណាស់ជាមួយ Herbalife Nutrition ។  ដោះលែងខ្លួនអ្នកពីការរឹតបន្តឹងនៃទម្លាប់ធ្វើការចាប់ពី  9 ទៅ ​5 ម់ោង– ដោយរៀបចំកាលវិភាគរបស់អ្នកនិងកំណត់ម៉ោងធ្វើការផ្ទាល់ខ្លួន។ កសាងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅជុំវិញរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក។ នៅពេលភាពបត់បែន នោះគឺបានបង្ហាញថាមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដ៏ធំធេងចំពោះតុល្យភាពជីវិតការងារ   ឱកាស ហើយនេះអាចជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ។

ចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃនេះហើយក្លាយជាសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife Nutrition ។

ជ្រើសរើសម៉ោងរបស់អ្នក

អ្នកមានសេរីភាពធ្វើជាថៅកែផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ហើយធ្វើការនៅជុំវិញម៉ោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។  ធ្វើការក្រៅម៉ោងឬពេញម៉ោងវាជាជំរើសរបស់អ្នក ។