ក្លាយជាកម្លាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរ

ឱកាសផ្តល់រង្វាន់

ធ្វើជាគ្រូបង្វឹក ធ្វើជាអ្នកណែនាំ និងសំខាន់បំផុតធ្វើជាមិត្ត។ ជួយអតិថិជនឱ្យផ្តាច់ទម្លាប់ចាស់ កែលម្អអាហារូបត្ថម្ភរបស់ពួកគេ ហើយរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងសកម្មជាងមុន។ អនុញ្ញាតឱ្យពួកគេសហការគ្នា និងយល់ពីការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាព ហើយក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍ Herbalife Nutrition ។    

ទាញយកប្រយោជន៍ពីឱកាសពិសេសនេះ ហើយកសាងអាជីវកម្មរបស់អ្នកជុំវិញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក។ ក្លាយជាកម្លាំងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដោយចូលរួមជាមួយ Herbalife Nutrition ហើយធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នា។

តាមរយៈការអប់រំ និងទំនួលខុសត្រូវលើការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ  ក្រុមហ៊ុនអាហាររូបត្ថម្ភ Herbalife Nutrition បានជួយមនុស្សរាប់សែននាក់ឱ្យសំរេចគោលដៅសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងទម្ងន់របស់ពួកគេ។ តាមរយៈការក្លាយជាសមាជិកឯក  Herbalife Nutrition អ្នកអាចជួយបានជាច្រើនជាងនេះទៀត។

ចូលរួមជាមួយសហគមន៍របស់យើង

យើងចង់ធ្វើឱ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងដែលមានសុខភាពល្អនិងរីករាយជាងមុន។ វាជាមហិច្ឆតាធំមួយ។ ប៉ុន្តែដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសមាជិក និងអតិថិជន  ការធ្វើការជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋាន និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភតាមរយៈកម្មវិធីឧបត្ថម្ភរបស់យើង យើងបានប្តេជ្ញាថានឹងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ។ ដោយមានជំនួយពីអ្នកយើងនឹងអាចធ្វើបាន។