ជាតិសរសៃ

have 5 products with 2 glasses

បន្លែ ផ្លែឈើ គ្រាប់ធញ្ញជាតិសុទ្ធតែជាប្រភពនៃជាតិសរសៃ។ ជាតិសរសៃខ្លួនវាមិនអាចត្រូវបានរំលាយដោយរាងកាយទេដូច្នេះវាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការរំលាយអាហារ។

ដើម្បីរក្សាមុខងារធម្មតាក្នុងការរំលាយអាហារ មនុស្សពេញវ័យត្រូវការជាតិសរសៃ ២៥ ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកយើងបានទទួលបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ប្រភពជាតិសរសៃល្អ ៗ បានពីបន្លៃពណ៌បៃតង និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ។

ដើម្បីជួយឱ្យអ្នកឈានដល់ការទទួលទានគ្រប់គ្រាន់ប្រចាំថ្ងៃ យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសំបូរទៅដោយជាតិសរសៃគឺ អាក់ទីវហ្វាយប័រកំផ្លិច។